MUSIKK I KIRKEN

 

Fra Det første presidentskaps forord til Salmer (1993) s x:

Musikk på våre møter i Kirken

Inspirerende musikk er en viktig del av møtene i vår kirke.  Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på. 

       

Noen av de største prekener  fremføres ved salmesang.  Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil enden. 

        

Vi håper å se en mer utstrakt bruk av salmesang i våre menigheter.  Vi oppfordrer alle medlemmer, enten de er musikalsk anlagt eller ikke, til å bli bli med oss og synge salmene.  Vi håper at ledere, lærere og medlemmer som blir kalt til å tale, ofte vil benytte seg av salmeboken for å finne prekener fremført mektig og på vers. 

       

Siste-dagers-hellige har en lang tradisjon når det gjelder korsang. Alle ward og grener i Kirken skulle ha et kor som opptrer regelmessig.  Vi oppfordrer korene til å bruke salmeboken som sin grunnleggende ressurs.

 

Fra Kirkens musikkhåndbok, s.289-91:

Passende musikk på Kirkens møter

"Stavspresidentskaper og biskopsråd avgjør om musikknumre eller -instrumenter passer på et bestemt møte. Omhyggelig utvalg og riktig fremførelse kan i stor grad øke åndeligheten.  Retningslinjer finnes i avsnittet nedenfor.

Kirkens salmer danner grunnlaget for musikken på siste-dagers-hellige møter og er normgivende for all forsamlingssang.  Det oppfordres også til å bruke salmer til preludier og postludier, kormusikk og spesielle musikknumre.  Hvis andre musikknumre benyttes, skulle de være i harmoni med ånden i Kirkens salmer.  Tekstene skulle være doktrinært riktige. (Se "Salmer for forsamlinger", Salme, side 256-57.)

Musikken på Kirkens møter skulle hjelpe medlemmene å tilbe, føle sabbatens hellige ånd og føle åpenbaringens ånd.  Denne musikken skulle ikke tiltrekke seg oppmerksomheten eller bære en oppvisning.  En del religiøst orientert musikk i populær stil er ikke passende på nadverdsmøter.  Mye sakral musikk som passer til konserter o.l., hører heller ikke hjemme på siste-dagers-hellige gudstjenester.

Orgel og piano er standardinstrumentene som brukes på Kirkens møter. Hvis andre instrumenter brukes, skulle bruken av dem være i overenstemmelse med møtets ånd.  Instrumenter med en fremtredene klang eller en klang som reduserer møtets åndelighet, som de fleste messing- og slaginstrumenter, passer ikke på et nadverdsmøte.

Levende akkompagnement brukes normalt på nadversmøter og andre wardsmøter (menighetsmøter).  Hvis man ikke har piano, orgel eller akkompagnør, kan passende innspillinger benyttes.  Slike innspillinger er oppført i den årlige varekatalogen.

Musikk på Kirkens møter skulle vanligvis synges på forsamlingens eget språk.

 

Standard musikkinnslag på Kirkens møter

 

Preludier og postludier

Preludier og postludier skaper en åndelig atmosfære som innbyr Ånden til Kirkens møter.  Organisten eller pianisten spiller vanligvis salmer eller annen passende musikk i fem til ti minutter før og etter et møte.  Når det spilles salmer, hjelper det medlemmene til å tenke på læresetninger i evangeliet.  Fra tid til annen kan også wards- (menighets-) eller stavskoret fremføre preludiet.

 

Forsamlingssang

De fleste møter i Kirken blir bedre ved at man synger salmer.  Prestedømsledere og musikkledere skulle oppfordre alle medlemmer til å delta i forsamlingssangen.

 

Spesielle musikknumre

Musikknumre som fremføres av kor, kan bidra mye til skjønnhet og åndelighet på Kirkens møter.  Numre som fremføres av vokal- og instrumentalsolister og mindre grupper, kan også forbedre kirkens møter og supplere korsangen på nadverdsmøtene.  Salmer og andre passende numre kan brukes.

 

 

 

Musikk på stavsmøter

 

Under stavspresidentskapets ledelse ordner stavens musikkformann med musikk på stavskonferanser og andre stavsmøter.  Den presiderende autoritet ved stavskonferansen gjennomgår alle foreslåtte musikknumre til konferansen tidlig i planleggingsprosessen.

 

Musikken på stavskonferansens hovedmøte består normalt av fire numre.  Forsamlingen synger åpnings- og mellomsalmen.  Et kor synger de to andre numrene, kanskje etter åpningsbønnen  og ved avslutningen av møtet.  Minst ett av kornumrene skulle være en siste-dagers-hellig salme eller et arrangement av en slik salme.  Kor kan settes sammen av wardskor (menighetskor) eller kan være spesialkor av barn, ungdom, prestedømsbærere, søstre i Hjelpeforeningen eller familier.

 

 

Musikk på wardsmøter (menighetsmøter)

 

Nadverdsmøter

Åpnings- og avslutningssalmer på nadverdsmøtene synges vanligvis av forsamlingen.  Nadverdssalmen synges alltid av forsamlingen. 

 

Spesielle musikknumre eller en forsamlingssalme kan settes opp etter nadverden eller mellom talene.  Slike numre kan fremføres av wardskoret, andre kor, små grupper eller enkeltpersoner.  Biskopsrådet bestemmer hva slags musikk som passer.

 

Hvis det fremføres et musikkprogram, skulle det være enkelt, ærbødig og kort nok til at det blir plass til et kort budskap i form av en tale.  Nadverdsmøter skulle ikke overlates til musikkgrupper utenfra.  Resitasjoner, konserter og pomp og prakt passer ikke på nadverdsmøter.

 

Wardskoret (menighetskoret) skulle synge på nadverdsmøtet minst én til to ganger i måneden.

 

Prestedømsmøter og møter i hjelpeorganisasjonene

Biskopsrådet fører tilsyn med musikken på wardets (menighetens) prestedømsmøter.  Hjelpeforeningens, Unge kvinners og Primærs ledere fører tilsyn med musikken på sine organisasjoners møter (se nærmere instruksjoner i kapitlet for den enkelte organisasjon).

 

Musikk på spesielle møter

Dåpsmøter

Musikk på dåpsmøter kan bestå av preludium, en åpningssalme, et spesielt musikknummer, pausemusikk eller salmesang mens deltagerne kler seg, en avslutningssalme og postludium.  Velkjente salmer og Primær-sanger er det som passer best.

 

Vielser

Musikk til en vielsesseremoni som holdes i et hjem eller i Kirkens bygning, kan bestå av preludium, salmer, spesielle musikknumre og postludium.  Når en vielsesseremoni holdes i Kirkens bygning, er det ikke på sin plass med en bryllupsmarsj.

 

Begravelser

Musikk ved begravelser kan bestå av preludium, en åpningssalme, spesielle musikknumre, en avslutningssalme og postludium.  Enkle salmer og andre sanger med budskap fra evangeliet passer best ved slike anledninger.  Åpnings- og avslutningssalmer synges av forsamlingen.

 

Aktiviteter

Når staver, ward (menighet), quorum eller hjelpeorganisasjoner planlegger aktiviteter der det også vil bli spilt musikk, kan de få hjelp av stavens eller wardets (menighetens) musikkformann og av stavens eller wardets (menighetens) aktivitetsmusikk-spesialister.  Disse musikklederne kan bli bedt om å organisere eller anbefale musikk til roadshow, kunst- og kulturaftener, dansetilstelninger, korgrupper og andre programmer.  Disse musikklederne kan også arbeide sammen med ungdomsledere for å anbefale meningsfylte musikkaktiviteter for ungdom.

 

Noe kulturorientert musikk og letter musikk kan fremføres i kirkesalen på hverdager.  Men ofte er aktivitetssalen et mer passende sted for slik musikk.  Lokale prestedømsledere avgjør tvilsspørsmål og hva slags musikk som passer i kirkesalen.  Det er vanligvis ikke på sin plass med applaus i kirkesalen.

 

 

Kor

Wardskor (menighetskor) og andre spesielle kor kan undervise og inspirere Kirkens medlemmer.  Kor oppfordres til å bruke salmeboken som sin grunnleggende resurs fordi salmene underviser i sannhetene i det gjengitte evangelium.  Salmearrangementer og andre passende korverker kan også brukes. (Se "Passende musikk til Kirkens møter" s.289.)

  

Informasjon om bruk av salmer til kor finnes også i Salmer, side 257-59.  Ytterligere informasjon om kordirigering finnes i håndboken Conducting Course, side 73-83.

 

Det holdes vanligvis ikke opptaksprøver når man organiserer kor i Kirken.

 

 

Wardskor (menighetskor)

Alle ward skulle ha et aktivt wardskor (menighetskor).  Prestedømslederne fastsetter en tid til korøvelse som ikke kolliderer med andre aktiviteter.  Øvelsene varer vanligvis ikke mer enn én time.

 

Wardskoret (menighetskoret) skulle synge på nadverdsmøtet minst én til to ganger i måneden.  Kor kan brukes til å hjelpe medlemmene å bli bedre kjent med salmene og presentere mindre kjente salmer for dem.

 

 

Andre kor

I tillegg til wardskoret (menighetskoret) kan andre kor fra wardet (menigheten), deriblant Hjelpeforenings-, prestedøms-, ungdoms-, barne- og familiekor, inviteres til å synge salmer og andre passende sanger på Kirkens møter.

 

 

Kor for en eller flere staver

Kor for en eller flere staver kan organiseres med prestedømslederes godkjennelse for stavs- og regionkonferanser og for andre anledninger som f.eks. begivenheter i lokalsamfunnet.  Etter fremførelsen oppløses koret til det oppstår en ny anledning.  Disse korene skulle ikke virke inn på medlemmenes deltagelse i wardskoret (menighetskoret).