PRIMÆR 4  –  Mormons bok  (8-11år)   

 

 

 

 

LEKSER:

1

Mormons bok, en gave fra en kjærlig himmelsk Fader

2

Nephi følger sin far, profeten

3

Tilbake etter messingplatene

4

Livets tre

5

Lehi og hans familie ledes gjennom villmarken

6

Vår himmelske Fader befaler Nephi å bygge et skip

7

Reisen over havet

8

Profeten Jakob møter Sherem

9

Enos ber

10

Kong Benjamin underviser sitt folk

11

Abinadi og kong Noah

12

Alma døper ved Mormons vann

13

Kong Limhis folk og Almas folk

14

Alma den yngre og Mosiahs sønner omvender seg

15

Alma og Amuleks misjon til Ammonihah

16

Alma og Amulek i fengsel

17

Ammon, en god tjener

18

Kong Lamonis far omvender seg

19

Amti-Lehi-Nephittene

20

Korihor, anti-kristen

21

Zoramittene og Rameumpton

22

Alma underviser om tro

23

Alma gir sine sønner Helaman og Shiblon råd

24

Alma gir sin sønn Corianton råd

25

Kaptein Moroni beseirer Zerahemnah

26

Kaptein Moroni og frihetens valgspråk

27

Helaman og de to tusen krigerne

28

Nephi og Lehi i fengsel

29

Nephi profeterer

30

Nephi får stor kraft

31

Lamanitten Samuel

32

Tegn i Amerika på Jesu Kristi fødsel

33

Frelseren viser seg for nephittene

34

Jesus Kristus lærer nephittene saligprisningene

35

Jesus Kristus helbreder syke og velsigner barna

36

Jesus gir nephittene nadverden

37

Jesus Kristus lærer nephittene å be

38

Fred blant nephittene

39

Mormon er vinte til utryddelsen av nephittene

40

Jaredittene ledes til det lovede land

41

Jaredittene forkaster profetene

42

Moroni og hans skrifter

43

Moroni forkynner tro på Jesus Kristus

44

Moroni og Mormons boks løfte

45

Mormons bok er et vitnesbyrd om Jesu Kristi oppstandelse (påske)

46

Mormons bok – et annet testamente om Jesus Kristus (jul)