TROFAST OG UROKKELIG

Du er aldri alene  (YouTube)

 

"Min hensikt er å adlyde og dessuten lære andre å være lydige mot Gud

i alt han ber oss om å gjøre.  Det spiller ingen rolle om prinsippet er

populært eller upopulært, jeg vil alltid forfekte et sant prinsipp,

selv om jeg blir stående helt alene."

 

                                    - Joseph Smith, Læresetninger fra Kirkens presidenter, kap.13 s. 160.

 

 

"Stå urokkelig gjennom livets stormer"    Joseph Smith, Læresetninger fra Kirkens presidenter, kap. 19.

 

 

"Vi vil ikke gi etter, vi kan ikke gi etter" av Eldste W. Craig Zwick (Liahona mai 2008 s. 97.)

 

Bestem dere.   (Pres. Spencer W. Kimball, 1975)

 

 

JOSVA 24:15:

"Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven,

eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i.  Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."

                                                 

 

1. NEPHI 8:33:

"Og stor var folkemengden som gikk inn i den mektige bygningen... [De] pekte... på meg i forakt og også på dem som spiste av frukten, men vi brydde oss ikke om dem."

 

1.NEPHI 15:

23.   Og de sa til meg: Hva betyr jernstangen som vår far så, som ledet til treet?

24.   Og jeg sa til dem at den var Guds ord, og alle som ville lytte til Guds ord og holde fast ved det, skulle aldri gå til grunne. Heller ikke kunne motstanderens fristelser og brennende piler overmanne dem, gjøre dem blinde eller lede dem bort til fortapelse.

 

 

2. NEPHI 4:31:

"O Herre, vil du forløse min sjel? Vil du utfri meg av mine fienders hender? Vil du la meg skjelve når synden viser seg?"

 

 

ALMA 57:21 (Helamans to tusen sønner):

"Ja, og de adlød og passet på å utføre hver befaling helt nøyaktig. Ja, og det gikk dem ifølge deres tro, og jeg husket de ord de fortalte meg at deres mødre hadde lært dem."

 

 

MOSIAH 5:15:

'"Derfor vil jeg dere skal være standhaftige og urokkelige, alltid rike på gode gjerninger så Kristus, Gud Herren Den Allmektige, kan besegle dere til seg så dere kan føres til himmelen og kan få evigvarende frelse og evig liv gjennom den visdom og makt og rettferdighet og barmhjertighet han har som skapte alle ting i himmel og på jord, og som er Gud over alt og alle. Amen."

 

 

HELAMAN 5:12

"Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds Sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn fordi klippen dere er bygget på, er en sikker grunnvoll, og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle."

 

 

LÆRE OG PAKTER 10:5:

"Be alltid så du kan seire, ja, så du kan seire over Satan og at du kan unnslippe Satans tjeneres hender som støtter hans verk."

                                                                                                                                                                                                             

 

LÆRE OG PAKTER kap. 27:

15.  Derfor, oppløft deres hjerter og fryd dere, og bind omkring deres lender og ta min fulle rustning på så dere kan motstå den onde dag og bli stående etter å ha gjort alt.

16. Stå derfor, med deres lender ombundet med sannhet, iført rettferdighetens brynje og deres føtter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir, som jeg har sendt mine engler for å overgi til dere.

17.   Grip troens skjold hvorved dere skal kunne slukke alle de ugudeliges brennende piler,

18.   og ta frelsens hjelm og min Ånds sverd - min Ånd vil jeg utgyte over dere, og mitt ord som jeg vil åpenbare til dere - og vær enige med hensyn til alt hva dere ber meg om, og stå trofaste inntil jeg kommer, så skal dere bli tatt opp, for der jeg er, skal dere også være. Amen."

 

 

LÆRE OG PAKTER 52:14:

"Og videre vil jeg gi dere et mønster i alle ting, så dere ikke blir ført vill, for Satan er på ferde rundt omkring i landet og er i ferd med å forføre nasjonene."

 

LÆRE OG PAKTER 59:9:

"Og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min, hellige dag, "

 

LÆRE OG PAKTER 63:88:

"Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg, be og dere skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dere. "

 

LÆRE OG PAKTER 88:76:

"Og jeg gir dere også et bud at dere skal vedbli i bønn og faste fra denne tid av."