Hjelp fra lds.org    Utenatlæring    Hvordan undervise barn en sang   

 

Barnas sangbok (1995), s. 149-150:

Hvordan sangboken skal brukes

___________________________________________________________________________________________________________________

Formålet med denne sangboken er å undervise barn om Jesu Kristi evangelium ved hjelp av musikk.

___________________________________________________________________________________________________________________

HVORDAN MAN LÆRER BARN EN SANG

Barn lærer å synge en sang ved å høre den sunget mange ganger.  Når du skal lære barna en sang, begynner du ved å synge den for dem. 

Involver barna med å stille spørsmål om sangen som får dem til å tenke.

 

1.  Kjenn sangen godt selv.

     Gjør deg fortrolig med tekst og melodi ved å spille sangen på piano, lytte til et opptak eller få en annen til å synge eller spille den for deg. 

     Finn ut hvilket budskap teksten formidler.  Spør deg selv hvordan du kan benytte eventuelle skriftstedshenvisninger under sangen mens

     du forbereder deg eller når du underviser.  Se etter nøkkelord, ord som rimer og ord som barna kanskje ikke forstår eller ikke vet hvordan

     de skal uttale.  Legg merke til melodi- eller rytmemønstre som vil gjøre det lettere å lære sangen.  Øv deg på sangen om og om igjen til du

     kan den godt.

 

2.  Legg en plan

     a.  Fang barnas oppmerksomhet, det kan gjøres med en gjenstand, et bilde, et skriftsted, en opplevelse eller ganske enkelt ved å hviske.

     b.  Oppmuntre barna til å lytte til sangen.  Still spørsmål som hjelper barna til å forstå det evangeliske budskap.  Form spørsmålene slik at

          barna kan oppdage svaret når de synger sangen.

     c.  Be barna synge de strofene som besvarer spørsmålene.  Varier tempo og styrke for at budskapet skal bli tydeligere.  Be barna lytte

          mens sangen synges uten akkompagnement.  Forvent at barna sitter rett og pent og viser deg oppmerksomhet.

     d.  Bær ditt vitnesbyrd, eller les vitnesbyrd du finner i Skriften.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

HVORDAN VARIERE SANGEN

 

1.  Bruk de alternative ordene som er foreslått i sangen, og som kan gjøre sangene mer aktuelle ved bestemte anledninger. 

    (Se "Regnet pøser" s. 117.)

2.  Undervis sangen ved å bruke foreslåtte bevegelser, eller la barna hjelpe deg med å improvisere bevegelser der det passer.

     (Se "Hode, skulder, kne og tå" s. 106.)

3.  La små grupper synge forskjellige deler eller vers.

4.  Bruk sanger som har to deler som skal synges sammen eller valgfrie deler som overstemme, ostinato eller obligato. Disse

     tilleggselementene utfordrer barna og lar dem oppleve harmoni. (Se "Jeg er Guds kjære barn" s. 2)

5.  Arranger en blanding av to eller flere sanger som har samme budskap eller som forteller en historie.  Mellomspill mellom sangene

     kan lages av de forslåtte forspillene.

6.  Be et barn synge solo, eller be en gruppe barn synge sammen i kor.

7.  La barna nynne  eller synge flere sanger som preludium.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

HVORDAN DIRIGERE EN SANG

 

Din begeistring, forberedelse og ditt vitnesbyrd vil bidra til å styrke barnas vitnesbyrd om evangeliet.

 

Når barna begynner å lære en sang, hjelper du dem med å følge melodiens bevegelser ved å angi tonehøyde når du dirigerer.  Du beveger

hånden oppover og nedover ifølge tonehøyden.  Du kan også bevege hånden lett bakover og fremover for å vise lengden på notene og slik

angi både melodiens rytme og bevegelse.

 

Når barna har lært sangen, kan du bruke vanlige taktslagfigurene på følgende side eller en kombinasjon av tonehøydedirigerning og

taktslagfigurer.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

HVORDAN SPILLE ELLER AKKOMPAGNERE

 

Når barna skal synge en sang, blir de påvirket av den måten sangen blir spilt på.  Du skal støtte dem, men ikke dominere.

 

Mange av sangene i denne boken, f.eks. bønnesangene, passer som preludium eller postludium og bidrar til å skape en ærbødig ånd. 

Når sanger barna skal lære blir spilt som preludium, kan det hjelpe dem til å bli kjent med melodien.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

KOPIERING AV SANGER

 

Sanger som er merket © (år) SDH, sanger uten angitt copyright, alle illustrasjoner og generelt materiale i denne boken kan kopieres til ikke-

kommersiell bruk i hjem og kirke.  Sanger som er påført følgende tekst:  "Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke", kan

kopieres til nevnte bruk.  Hvis det er påført en merknad under en sang, må den komme med på alle kopier.

 

Sanger på sidene 24 og 113 er belagt med opphavsrett og må ikke kopieres.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

NYTTIG HJELP

 

Tempoangivelse

Metronomangivelser er angitt i venstre hjørne over hver sang som en veiledning for tempoet.  = 56-72 angir for eksempel at passe tempo

for sangen er mellom 56 og 72 slag i minuttet (en fjerdedelsnote pr. slag).  Benytt et ur med sekundviser.  Sekundviseren viser 60 slag  eller

sekunder pr. minutt.

 

Forspillklammer  

Klammer sin antyder en passende innledning, er trykt over melodilinjen hvis ikke sangen har et eget forspill.

 

Fingersetning

Tallene som angir fingersetningen, står vanligvis til venstre for og litt under notene.  Fingersetningen hjelper til med å lokalisere håndens

utgangsposisjon, viser når man må skifte stilling, og antyder også hvordan man kan spille vanskelige passasjer.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

FORKLARING AV SYMBOLER OG UTTRYKK

 

Notelinjene med bassnøkkelen (F-nøkkelen) inneholder vanligvis akkompagnementet fra venstre hånd under enstrøken C.

 

Notelinjene med diskantnøkkelen (G-nøkkelen) inneholder vanligvis melodien og akkompagnementet for høyre hånd, over enstrøken C.

 

Taktangivelsen står i begynnelsen av hver sang.  Det øverste tallet angir hvor mange slag det er i hver takt. 

Tallet under forteller hva slags note som får ett slag.

 

 Oppløsningstegnet opphever et kryss eller en b.

 

Ved trioler spilles de tre notene på ett slag.  (Se "Mitt lille lys", s. 96)

 

8va  8va over den øverste notelinjen betyr at man skal spille notene en oktav høyere. (Se "Når jeg til kirken går" s. 140.)

 

  En fermate de en pause eller stans.  Noten holdes vanligvis minst en halv gang lenger enn notens verdi tilsier.

 

Aksenter viser at noter eller akkorder skal utheves.

 

Tegnet fo r staccato over eller under en note viser at pianisten skal spille noten med kort anslag.

 

 

En sløyfebue viser at én stavelse skal synges på to noter.

 

 

Melodien mellom gjentagelsestegn spilles to ganger. 

Hvis det bare står ett gjentagelsestegn, spiller man fra begynnelsen.

 

 

 

En bindebue (mellom to like toner) viser at du skal spille eller synge noten en gang og holde den så lenge som begges verdi tilsier.

Enkelte ganger bindes noter sammen i ett vers i en sang og ikke i et annet vers.

 

 

Crechendo betyr at musikken blir sterkere.

 

 

Diminuendo / decrechendo betyr at musikken blir svakere.

 

 

 

Enkelte sanger har mer enn en avslutning.

Første gangen brukes taktene med den første avslutningen. Gjenta som anvist, hopp over den første avslutningen og bruk avslutning nr. 2.

(Se "Jeg har en Fader god" s. 8.)

 

fine  Dette betyr slutt (finale).

 

D.C. al fine  = Da Capo al fine betyr at man skal spille om igjen fra begynnelsen og til ordet fine.

(Se "Alt som skjønt og vakkert er", Syng med meg B-89.)

 

D.S.al fine  Dal segno al fine betyr at man skal spille om igjen fra tegnet  og spille til fine.

 

rit.  Ritardando betyr at musikken gradvis blir langsommere.  (Se "Han sendte Sønnen", s. 20)

 

a tempo  Disse ordene viser at musikken skal vende tilbake til opprinnelig tempo. (Se "Jeg stille går gjennom kirkens dør" s. 141.)

 

Overstemme (Descant)

En overstemme er en valgfri stemme med egne ord.  Det er mulig å spille en overstemme som en instrumental del. (Se "Hosianna"  s. 142.)

 

Obligat

En obligat er en valgfri instrumentaldel over melodien.  Enkelte ganger ligger den i et stemmeleie som gjør det mulig å synge den med de

samme ordene som til melodien.  Se ("Hold alle budene", s. 68.)

 

Ostinato

En ostinato er et musikkmønster som blir gjentatt (ofte to toner) sammen med en sang. (Se "Villig hjelper jeg", s. 71.)

 

Kanon

En gruppe begynner å synge, og ved nummererte takter begynner andre grupper. (Se "Sing a Song", Childrens Songbook s. 253.) 

Syng kanon uten akkompagnement.  Samklangen i stemmene virker som akkompagnement.

 

Sanger med to deler

En slik sang har to melodier som kan synges samtidig.  Ofte blir den første delen sunget alene, så blir den andre delen sunget alene.

(En del kan nynne mens den andre synger.)  Deretter kombineres de to delene og synges sammen.  (Se "Her fins kjærlighet" s. 106.)

 

Legatobue angir at disse notene skal bindes eller spilles jevnt.

 

 

For å få en brutt eller harpelignende effekt spilles notene en om gangen fra nederst til øverst istedenfor å slå an alle samtidig.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Standard taktslagfigurer

 

To slag i takten:

 

     

Benyttes til sanger merket , , eller

 

 

 

Tre slag i takten:

 

    

Benyttes til sanger merket eller

 

 

 

 

Fire slag i takten:

 

     

Benyttes til sanger med eller

 

 

 

 

 

Seks slag i takten:

 

    

 

Benyttes til sanger merket

_________________________________________________________________________________________________________________