DIKT OG TANKER OM MUSIKK

Berøringen av Mesterens hånd av Myra B. Welch

Det finnes musikk av Stein Mehren

Ikke en spurv til jorden av Ingeborg Prytz Fougner

Musician's Prayer

 

UTVALGTE SITATER AV GENERALAUTORITETER:

”Musikk er gitt oss av Gud til å fremme hans hensikter... Søte melodier mildner menneskenes sjeler og forbereder dem på evangeliet. Etter at menneskene har mottatt sannheten, vil sanger som priser Guddommen helliggjøre og rense deres sjeler.”

--  Bruce R McConkie, Mormon Doctrine (1966), 521

 

 

"Musikk kan skape en åndelig atmosfære som innbyr åpenbaringens eller vitnesbyrdets ånd".

-- President Boyd K. Packer, Lys over Norge, jan. 1992, s. 26 ( Ensign, Nov. 1991, 22)

 

 

Når det fremføres musikk som ikke passer inn i sabbaten, vil mye gå tapt, uansett hvor passende denne musikken måtte være ved andre anledninger.... Ånden godkjenner ikke tale og bekrefter heller ikke musikk som mangler åndelig substans."

-- President Boyd K. Packer,  Lys over Norge, jan. 1992, s. 26  (Ensign, Nov. 1991, 22)

 

 

"De som velger ut musikken, dirigerer, fremfører og akkompagnerer, kan ha større innflytelse på ærbødighetens ånd på våre møter enn en taler kan ha."

-- President Boyd K. Packer, Lys over Norge, jan. 1992, s. 26  (Ensign, Nov. 1991, 22)

 

 

"En organist som har sans for å spille lavt et preludium fra salmeboken, roer ned våre følelser og leder våre tanker hen på teksten som lærer oss om rikets fredelige ting.  Hvis vi lytter, vil teksten lære oss evangeliet, for gjenopprettelsens salmer er i virkeligheten et kursus i læresetninger!»

-- President Boyd K. Packer, Lys over Norge, jan.1992, s. 26  (Ensign, Nov. 1991, 22)

 

 

"Å synge våre hellige salmer, som er skrevet av Guds tjenere, har en mektig virkning når det gjelder å omvende folk til evangeliets prinsipper og fremme fred og åndelig vekst."

-- President Heber J. Grant, Improvement Era, sept. 1940, s. 522. ( Song of the Heart,   Improvement Era, sept.1940  s.522)

 

 

"Vi kommer nærmere Herren gjennom musikk enn kanskje noe annet, med unntak av bønn."

-- President J. Reuben Clark Jr., in Conference Report, Oct. 1936, s.111.

 

 

"Musikk er i sannhet det universelle språk, og hvor dypt blir ikke våre sjeler grepet når den kommer til uttrykk på en glimrende måte!"

-- President David O. McKay, i Conference Report, apr. 1945, s. 119.

 

 

"Den mest effektive forkynnelse av evangeliet finner sted når den ledsages av vakker, velvalgt musikk."

-- President Harold B. Lee, i Conference Report, apr. 1973, s.181.

 

 

"Vi har anledning, som musikere, å røre ved lytternes sjel.”

-- President Spencer W. Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball (1982), 520

 

 

" Og det skal skje at de rettferdige skal samles ut fra alle nasjoner og skal kommer til Sion mens de synger evige gledessanger."

-- Lære og pakter 45:71

 

 

"Jeg vil prise Guds navn med sang, og opphøye ham med lovprisning".

-- Salmenes bok 69:31

 

 

"Det ligger en ubegrenset kraft i musikk når det gjelder å føre familien til større åndelighet og hengivenhet overfor evangeliet. Siste-dagers-hellige skulle la sitt hjem gjenlyde av verdig musikk."

-- Det første presidentskaps forord", Salmer, 1993, x. (Hymns 1985, x)

 

 

"Salmene kan oppløfte vår ånd, gi oss mot og drive oss til å handle i rettferdighet.  De kan fylle vær sjel med himmelske tanker og gi oss en fredens ånd."

-- Det første presidentskaps forord", Salmer, 1993, x.

 

 

"Vi håper at salmeboken får en fremtredende plass blant Skriften og annen religiøs litteratur i våre hjem."

-- Det første presidentskaps forord, Salmer, 1993, x.

 

 

"Lær dine barn å bli glad i salmene.  Syng dem på sabbaten, på familiens hjemmeaften, når dere studerer Skriften, og når dere skal be.  Syng mens dere arbeider, mens dere leker, og mens dere er på reise sammen.  Syng sanger som vuggesanger for å bygge opp troen og vitnesbyrdet hos våre små."

-- Det første presidentskaps forord", Salmer, 1993, x.

 

 

"Å synge Sions sanger, selv om det er ufullkomment, vil med Guds inspirasjon røre ved de ærliges hjerter mer effektivt enn om det hadde blitt sunget bra uten Guds ånd."

-- President Heber J. Grant, Improvement Era, July 1901, 686

 

 

Av og til lurer jeg på om vi forstår hvor viktig musikk er. Jeg lurer på om vi vet at Gud selv bekymrer seg for det. Han har fortalt oss at en sang med lovprisning er en bønn til ham….Det er vårt privilegium, ja, vår velsignelse, å synge og….våre sanger burde bli sunget i rettferdighet.”

-- President George Albert Smith, Church News, Feb. 16, 1946, 6

 

 

"Rop med fryd for Gud, all jorden"  Syng ut hans navns ære!    Gi ham ære og lovprisning!

-- Salmenes bok 66:1-2

 

"Musikk kan virke på våre sanser og frembringe eller forårsake følelser som ærbødighet, ydmykhet, begeistring, overbevisning eller andre følelser som er samstemt med tilbedelsens ånd.”

-- President Spencer W. Kimball,  Teachings of Spencer W. Kimball (1982), 519

 

 

”Salmesang og utdrag av de store, hellige oratorier fremført av wardskor vil bidra til å forsterke tilbedelsens ånd."

-- President Gordon B. Hinckley, Lys over Norge, juli 1987, 43

 

 

”Gjennom musikk, kunst og dikt, er vi i stand til å føle og lære svært raskt… enkelte åndelige ting som det ellers ville ta svært lang tid å lære.”

--President Boyd K. Packer, 1976 Devotional Speeches of the Year (1977), 267

 

 

 

Himmelske tanker fyller vår sjel når vi synger himmelske ord til en himmelsk melodi.

-- Elder David B. Haight, Lys over Norge, okt 1983, 19

 

 

"Bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn."

-- Efeserne 5:18–20

 

 

Min sjel blir alltid oppløftet, og min ånd oppmuntret og trøstet, når jeg hører god musikk. Det gjør meg veldig glad.”

--President Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 1969, 110

 

Religiøs musikk er uten tvil tidenes beste musikk. Hva kan man sammenligne det med – i rytmisk skjønnhet, storslått poesi og inspirerte lærdommer – med Davids salmer?”

-- Elder Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine (1966), 520

 

 

Lytt til og syng himmelens musikk.”

--Eldste William R. Bradford, Lys over Norge, okt. 1976, 81

 

 

"Hvis du er glad, da pris Herren med sang, med musikk, med dans og med en bønn full av lovprisning og takksigelse."

--Lære og pakter 136:28

 

 

"La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsang og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud."

--Kolosserne 3:16

 

 

"Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!"

-- Salmenes bok 100:2

 

 

"Når du... synger salmene skal du tenke over hva teksten betyr og glede deg over musikkens ånd.  Syng med begeistring uten hensyn til hvordan det lyder.  Du vil ha en god følelse, og din ånd vil bli fornyet."

-- Elder Graham W. Doxey, Lys over Norge, jan. 1992, s. 30.   

 

 

"Man kan ikke ha harmoni i musikk hvis alle synger unisont."

- Fra boken "Lighten up" s. 21 av Chicko N. Okazaki.

 

Det velklingende orkester av eldste Joseph B. Withlin

 

Om å stemme av eldste David B. Haight

 

Quotes English

 

 

FLERE TANKER:

Musikken er det eneste verdensspråket som ikke behøver oversettelse. Det taler fra sjel til sjel.

-- Berthold Auerbach (tysk-jødisk poet og forfatter som levde på 1800-tallet)

 

Musikk er menneskenes sanne felles språk.

-- Karl Julius Weber

 

Musikken uttrykker hva man verken kan si eller fortie.

-- Victor Hugo

 

Nest etter stillheten er musikken det som kommer nærmest det å uttrykke det usigelige.

-- Aldous Huxley

 

Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt.

-- Platon

 

Hvis musikk er kjærlighetens føde, spill videre!

-- William Shakespeare

 

Hvis alle mennesker begynte dagen med femten minutter klassisk musikk, ville jorden vært et langt mer behagelig sted å besøke.

-- Sir Thomas Beecham, 1879-1961, legendarisk engelsk dirigent

 

Musikk, luftens mosaikk. 

-- Marvell

 

Musikken lærer oss å  føle selve følelsen.

-- Tieck

 

Vil du vite om et land blir regjert godt og har gode seder: Hør dets musikk.

-- Konfucius

 

 

Per Silje evner å vise hvor godt det er å synge med hjertet i livets ulike faser og situasjoner:

 

Syng når hjertet er i glød

Da er sangens time inne

Syng når sinnet er i nød

Og det gjelder trøst å finne

Syng med sjel

og syng med munn

Syng deg fredig, fri og sunn

                               -- Per Silje

(Fra tittelsiden i "Sangboka", utgitt av Lars Søraas d.y.)

 

 

Det er en skattkiste en kan ta ned i og alltid få edle stener å holde i.

-- Johan Borgen om "Sangboka"

 

En sang som aldri blir hørt, kan ikke glede noen andre.

- NN

 

“Musikkens språk er grenseløst uendelig. Det inneholder alt, kan uttrykke alt.”

- Knudåge Riisager (Dansk komponist 1897-1974)

 

"Musikken sier mer, enn ord kan si.”

- Nathan Söderblom, en svensk prest som mottok Nobels fredspris i 1930.

 

“Når en tone treffer hjertet nøyaktig, blir tankene stille og øynene blanke.” 

- Edvard Grieg

 

“Det er merkelig at foreldre lar sine døtre synge med følelse ting som de aldri ville tillate dem å lese opp.”

- Den tyske forfatteren Jean Paul, født Johann Paul Friedrich Richter i 1763.

 

 

"Mange troende befinner seg i en tilstand hvor de ikke vet hvordan de kan opprette en forbindelse med Gud.  De klarer ikke å se bønnen som en samtale med Gud.  De ber, men føler ikke i samme øyeblikk at noe flyter tilbake.  Det er annerledes  i musikken og i det øyeblikk når vi synger sammen.  Man synger for å ære Gud, som jo også er Bachs hensikt med sine åndelige komposisjoner og i samme øyeblikk hører man resultatet, som er et overveldende resultat.  I dette korte øyeblikket finnes forbindelse med Gud."

 

- Ung Thomenergutt (TV-dokumentar i forbindelse med Thomaerkorets 800-årsjubileum 2012)

 

 

Musikk som kommunikasjonsmiddel, les her