Om kor                                                                                                                                                                    Sist oppdatert 21.07.2008

 

 KORNOTER:

 ”….. jeg sier deg at ved små og enkle ting

 vil store ting skje."

 

 - Alma 37:6

    

     

         

Fra Salmer (1993) s. 257-59:

SALMER FOR KOR OG SPESIELLE GRUPPER

 

Bruk av salmer til kor

I denne salmeboken blir det ikke foretatt noe skille mellom korsalmer og salmer til bruk i forsamlinger.  Korene skulle bruke salmeboken som sin hovedkilde og velge fra hele boken.  Korene kan også synge andre passende sang- og salmearrangementer som ikke er tatt med i salmeboken.

 

Enkelte av salmene som var beregnet for korsang i tidligere utgaver av salmeboken, er blitt transponert til lavere tonearter for lettere å kunne brukes i forsamlinger.  Kor som ønsker det, kan beholde eksemplarer av tidligere ugaver av salmeboken for å benytte seg av høyere tonearter og muligheten til å skifte fra en toneart til en annen.  Hvis man ikke har mer enn ett eksemplar av en tidligere utgave, kan en salme kopieres og brukes til dette formål hvis ikke copyright-merknader forbyr dette.

 

Forandring av salmer til korfremførelser (se også Forandring av salmer til korbruk)

Salmer fra salmeboken, sunget uten forandring, er alltid passende som kornumre.  Dere kan også variere fremførelsen av salmene.  Slike variasjoner må imidlertid brukes sparsomt, og man må være sikker på at de er i overenstemmelse med salmens ånd.  Her er noen tilpasninger av salmer som dere kan overveie:

 

   1.  La mennene, kvinnene eller begge synge ett vers unisont.

   2.  La forsamlingen synge siste vers eller koret i en salme sammen med koret. 

       (Dette er en måte å hjelpe forsamlingen til å bli mer kjent med enkelte av salmene på.)

   3.  La kvinnene synge ett vers, slik som skissert under "Salmer for kvinner".

   4.  La mennene synge ett vers, slik som skissert under "Salmer for menn".

   5.  La sopran- og tenorstemmene synge et vers som duett.

   6.  La tenorene og bassene synge melodien, mens sopranene og altene synger altstemmen.

   7.  La en del av koret synge melodien, mens resten nynner de andre stemmene.

 

Salmer for kvinner

Det finnes to salmer spesielt beregnet på søstrene.  Dessuten kan søstrene synge de fleste av salmene i boken tostemt uten tilpasning (sopran og alt) eller trestemt (hvis ikke tenorstemmen ligger for lavt).

 

 

Salmer for menn

Til møter for menn, for eksempel prestedømsmøter, kan de vanlige salmene for forsamlinger eller de som er merket "Menn", brukes.

 

Mange salmer for forsamlinger og de som er merket Menn, kan tilpasses tik bruk av mannskor og kvartetter:

 

 

Barytoner:                 

Synger melodien

 

Førstetenor:

Syng alt over

melodien.

 

Annentenor:

Syng tenor.

 

Basser: Syng bass. 

 

 

Hovedproblemet når man skal tilpasse salmer til mannskor, er å finne tenorer som kan synge så høyt som altstemmen kan gå.

Noen høye noter må kanskje tilpasses.  Dere kan transponere salmen til en lavere toneart og tilpasse bass-stemmen.

 

En annen mulighet er å la altstemmen synge under melodien.  Når dette gjøres er altstemmen valgfri.

 

  __________________________________________________________________________________________________________________

 

Noen passende noter for menighetskor:

 

1.  Salmer (1993) 

 

2.  Salmer og sanger  (1956)

 

3 Hymns  (Den engelske salmeboken) 

    OBS:  Musikk på kirkens møter skulle vanligvis synges på forsamlingens eget språk. (Kirkens musikkhåndbok 1999, s.289)

 

4 The Choirbook 

 

5.   Hymnplicity Ward Choir (anbefales!)

 

6.  Hymnal Plus 1-8 av Robert Cundick og John Longhurst  (Sonos Music Resources)

 

7.  Hymns of Worship 1-6 (The Beebe Sound. Til kor og forsamlingssang.)  

 

8 Hymnal Helper (Arrangement til 24 salmer fra Salmer 1993)

                   

9.  Hymns For Instruments, High C / Obligato

 

10. BLANDET KOR   DAMEKOR   MANNSKOR   BARNEKOR   JUL  (Div. arrangementer)

 

11Primærsanger

 

12. Annen passende religiøs kormusikk.

     Sitater:

 

Det første presidentskap (Salmer s.x):

«...Vi oppmuntrer korene til å bruke salmeboken som sin grunnleggende ressurs.»

                                                                    

 

Salmer (1993), s.257:                                                                                     

Bruk av salmer til kor

«I denne salmeboken blir det ikke foretatt noe skille mellom korsalmer og salmer til bruk i forsamlingen.  Korene skulle bruke salmeboken som sin hovedkilde og velge fra hele boken.  Korene kan også synge andre passende sang- og salmearrangementer som  ikke er tatt med i salmeboken.» 

 

 

Kirkens musikkhåndbok 1999, s.289:

«Kirkens salmer danner grunnlaget for musikken på siste-dagers-hellige møter og er normgivende for all forsamlingssang.  Det oppfordres også til å bruke salmer til preludier og postludier, kormusikk og spesielle musikknumre.  Hvis andre musikknumre benyttes, skulle de være i harmoni med ånden i Kirkens salmer.  Tekstene skulle være doktrinært riktige.  (Se "Salmer for forsamlinger", Salmer, side 256-57.)

 

                                                                                                                                   

Boyd K. Packer (Lys over Norge, jan. 1992, s.26):

«Wardskor (menighetskor) og andre spesielle kor er egnet til å undervise og inspirere Kirkens medlemmer.  Herrens ånd vil bære vitnesbyrd til medlemmene om de sannheter som finnes i omhyggelig valgt musikk.  Kor oppmuntres til å bruke salmeboken som hovedkilde fordi salmene underviser om sannhetene i det gjengitte evangelium.  Salmearrangementer og andre passende  korverker kan også brukes.»  (Kirkens musikkhåndbok s.6)

 

«Et kor som foretrekker verdslig musikk fremfor åndelig musikk på sabbaten, blir et pop-kor.  På denne måten underviser de i menneskers forskrifter og mister derved anledningen til å inspirere, samtidig som de stenger ute den kraft som de ellers ville ha.  Ånden godkjenner ikke tale og bekrefter heller ikke musikk som mangler åndelig substans.»

                                                                                    

 

Dallin H. Oaks (Lys over Norge, jan.1995, s.10): 

«Vår kirkemusikk forbereder oss til å bli undervist i evangeliets sannheter.  Det er derfor vi er selektive når det gjelder hva slags musikk og hva slags instrumenter vi bruker under våre gudstjenester.  Det er derfor vi oppmuntrer våre kor til å bruke salmeboken som sin hovedkilde.  Vi kan gjøre selektiv bruk av annen musikk som er i harmoni med ånden i våre salmer, som f.eks. Charles Gounods vidunderlige «O Divine Redeemer», som ble sunget under president Ezra Taft Bensons begravelse.  Men en salme fra salmeboken er ofte det mest inspirerende  og passende musikknummer for et kor, en vokalist eller en instrumentalist.»                                                                                                        

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Arkivering av noter

 

Om Copyright

 

______________________________________________________________________________________

             

NOTER (Gratis nedlasting):

Andrew Hawryluk

Craig Petrie 

G.Thompson

HeartRise Productions

ldsmusicnow

Sally De Ford Music

 

NOTER (Kjøp):

Deseret Book

HeartRise Productions

Jackman Music

Janice Kapp Perry

Larice Music - Come Home to the Hymns