BRUK AV MUSIKK I KLASSEROMMET

 

Håndbok 2, Kirkens administrasjon 2010, s. 117, punkt 14.4.6:

Salmesang kan være en effektiv måte å presentere eller underbygge prinsipper i evangeliet på. Ledere skulle oppfordre lærere til å bruke salmene til å styrke undervisningen i klasserommet.

 


 

Liahona, nov.2001 s.24:

”Religiøs musikk har stor evne til å hjelpe oss å lære og etterleve evangeliets prinsipper.  En søster ble bedt om å tale til noen unge i en Seminarklasse om Kirkens musikk.  Hennes første spørsmål til de unge lød: ”Hva var noe av det dere lærte i Primær?”  Det kom ingen svar.  Deretter spurte hun elevene om de kunne huske noen Primær-sanger.  Mange hender kom i været, og de unge nevnte uttallige sangtitler.  Søsteren skrev prinsipper i evangeliet på tavlen, og Primær-sanger og salmer ble skrevet opp under hvert prinsipp. 

 

Disse ungdommene forsto fort at musikk underviser i evangeliets prinsipper, og sanger og salmer – og budskapene de inneholder – huskes i årevis.”  

 


 

Undervisning intet større kall  (2000), s. 170-172:

 

MUSIKK 

Det første presidentskap har sagt:

"Inspirerende musikk er en viktig del av møtene i vår kirke.  Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på. 

 

Noen av de største prekener  fremføres ved salmesang.  Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil enden." (Salmer, s. IX).

 

Salmer inspirerer oss og trøster oss i stor grad gjennom hele livet når vi kan lære dem utenat, og deretter fremkalle dem når vi føler trang til det.

 

Eldste Dallin H. Oaks oppmuntrer alle Kirkens medlemmer til å bruke salmer oftere for å styrke seg selv og andre:

 

"Jeg lurer på om vi i stor nok grad benytter oss nok av denne himmelsendte ressurs på våre møter, i våre klasser og i våre hjem...

 

Vi må bruke salmer mer for å komme på bølgelengde med Herrens ånd, for å bli forenet og for å få hjelp til å undervise i og lære våre læresetninger.  Vi må bruke våre salmer bedre i misjonærundervisning, i klasser i evangeliet, på quourumsmøter, på hjemmeaftener og ved hjemmelærerbesøk." (Tilbedelse gjennom musikk", Lys over Norge, jan. 1995, s. 8, 10).

 

 

Du kan høyne leksjoner ved hjelp av musikk

Du kan bruke musikk på en rekke forskjellige måter for å høyne dine leksjoner og innby Ånden.  Her følger noen eksempler:

 

Når du skal undervise i eller repetere et prinsipp i evangeliet

De fleste salmer kan hjelpe deg å undervise i prinsipper i evangeliet eller repetere prinsipper dere allerede har drøftet.

 

Når du bruker en sang til å undervise i et prinsipp, kan du stille elevene spørsmål for å få dem til å tenke på sangens budskap eller for å anspore til diskusjon.  For eksempel kan du, før du, før du lar elevene synge "Hold alle budene" (Salmer, nr. 189, Barnas sangbok, s. 168), spørre: "Hvorfor tror dere vi føler trygghet og fred når vi holder budene?".  Du kan bruke "Så sikker en grunnvoll" (Salmer, nr. 42) for å hjelpe dem du underviser til å forstå at Frelseren hjelper oss å møte motgang.  For å undervise om den trøst vi kan få når en vi er glad i  dør, kan du bruke "Hvor kan jeg finne fred?" (Salmer, nr. 92).

 

Etter at du har undervist om et prinsipp i evangeliet, kan du spørre dem du underviser:  "Hvilken salme kan hjelpe oss å huske dette prinsippet?"  Syng deretter en av de salmene de foreslår.  Hvis det er et barn, kan du synge en sang og deretter spørre dem hvordan sangen angår leksjonen.  Du kan oppfordre dem til å synge sangen sammen med deg.

 

Gir innsikt i Skriften

Alle salmene i Kirkens salmebok har en eller flere skriftstedhenvisninger, som er oppført i en egen oversikt  (se Salmer, s. 264-67).  De fleste sangene i Barnas sangbok har også skriftstedhenvisninger.  Du kan slå opp på disse henvisningene for å finne sanger som passer godt til en spesiell leksjon.  Hvis du f.eks. underviser om Johannes 13:34-35 kan du la elevene synge "Elsk du din neste" (Salmer, nr. 190, Barnas sangbok, s. 74), en av de salmene som korresponderer med disse skriftstedene.

 

Hjelper elevene å bygge opp og uttrykke sine vitnesbyrd

Når elever synger salmer eller andre av Kirkens sanger, kan Ånden bære vitnesbyrd for dem om at det prinsippet som læres, er sant.  I noen sanger er teksten i seg selv et vitnesbyrd, så man ved å synge dem kan bære vitnesbyrd i fellesskap.  Slike sanger er "Han lever, min Forløser stor", (Salmer, nr. 66), "Jeg er Guds kjære barn" (Salmer, nr. 187, Barnas sangbok, s. 2), "Ha takk for profeten du sendte" (Salmer, nr. 17), og "Sto Jesus opp til liv igjen" (Barnas sangbok, s. 45).

 

President Gordon B. Hinckley forklarte hvordan musikk styrket hans vitnesbyrd om profeten Joseph Smith:

 

"For mange år siden, da jeg var i 12-årsalderen og ble ordinert til diakon, tok min far, som presiderte over staven vår, meg med til mitt første stavens prestedømsmøte... Sammen hevet disse mennene sine sterke røster, noen med aksenter fra de europeiske landene de hadde kommet fra som konvertitter, alle sang de disse ordene med stor overbevisning og vitnesbyrd:

 

Priser profeten som skuet Jehova,  

Jesus ham salvet til seer og profet.

Åpnet ble tidenes fyldes husholdning,

det som var uttalt, på jorden nå skjer.

                   ("Priser profeten som skuet Jehova", Salmer, nr. 12)

 

De sang om profeten Joseph Smith, og mens de gjorde det, svulmet en stor kjærlighet og tro i mitt hjerte på denne evangelieutdelingens store profet.  I min barndom hadde jeg fått lære mye om ham på møter og i klasser i wardet (menigheten) så vel som i vårt hjem, men det jeg opplevde på det stavens prestedømsmøte, var forskjellig fra det.  Jeg visste da, ved Den hellige ånds kraft, at Joseph Smith virkelig var en Guds profet." ("Priser profeten som skuet Jehova", Lys over Norge, jan. 1984, s. 1.)

 

Som konklusjon på en leksjon og for å oppfordre elevene til å anvende et prinsipp i evangeliet

Når en leksjon skal avsluttes, kan en salme eller sang oppsummere det prinsipp det er undervist om, og formidle et motiverende budskap.  Som avslutning på f.eks. en leksjon om å holde budene, kan du la elevene synge "Velg det rette" (Salmer, nr. 131), "Hold alle budene" (Salmer, nr. 189, Barnas sangbok, s. 68), "Våg hva er rett" (Barnas sangbok, s. 80) eller "Nephis mot" (Barnas sangbok, s. 64).

 

For å fremelske en ærbødig følelse

Du og din familie kan synge salmer og andre sanger på familiens hjemmeaften, ved familieråd og andre sammenkomster for å fremelske ærbødighet og berike familiens studium av evangeliet.  I en klasseromssituasjon kan du spille opptak av musikk eller la en spille piano mens elevene kommer inn i rommet. Det vil bidra til å skape  en ærbødig atmosfære og forberede elevene til leksjonen.

 

Andre måter å skape en ærbødig ånd på, er å spille lav musikk mens du leser en historie eller mens barna tegner bilder fra leksjonen.  Eller du kan la en synge en sang som f.eks. "Å, la meg høre om Jesus" (Barnas sangbok, s. 36) mens barna ser på bildene til en historie fra Skriften.

 

 

 

Valg og -forberedelser av passende musikk

Når du skal velge musikk til en leksjon, kan du slå opp på registrene i Salmer og Barnas sangbok og finne salmer og sanger med tilknytning til leksjonens tema.  Kassetter og CD'er av Kirkens musikk står oppført i Kirkens materiellkatalog.

 

Pass på at eventuell musikk du bruker fra andre kilder enn det som Kirken har produsert, er i samsvar med Kirkens normer (se delen "Musikk" i Kirkens instruksjonshåndbok).  Wardets (menighetens) musikkformann eller dirigent kan hjelpe deg med å velge ut og tilrettelegge passende musikk.

 

Hvis du planlegger å synge eller lede en salme eller sang, bør du passe på å kunne teksten godt nok til at du kan ha oppmerksomheten rettet mot dem du underviser, og ikke mot salme- eller sangboken.

 

 

 

Forslag angående dirigering av sanger

Les delen "Hvordan salmeboken skal brukes" i Salmer (s. 255-262) og "Hvordan sangboken skal brukes" i Barnas sangbok (s. 149-50).  Lær deg de elementære rytmemønstrene i sanger.  Overvei også følgende:

 

  • Når du leder en salme eller sang, vil du kanskje bruke hendene til å angi sangens tonehøyde og temp eller hastighet.  For å angi tonehøyden holder du hendene i horisontal posisjon, og mens teksten synges, beveger du hendene opp for å angi høyere tone og ned for å angi lavere tone.  Når du gjør dette, beveger du hendene enten langsomt eller raskt for å angi riktig tempo.  Du kan også tegne et sangmønster på tavlen.  Melodimønsteret til begynnelsen på "Jeg er Guds kjære barn" (Salmer, nr. 187, Barnas sangbok, s. 2) er f.eks. omtrent slik:

 

   

        

         

           

            Jeg            er         Guds       kjæ    -      re             barn

 

  • I stedet for å bruke taktmønsteret når du skal lede en sang, kan du vurdere å bruke enkle håndbevegelser som viser ordene i sangen.

 

Be wardets (menighetens) dirigent om hjelp hvis du føler at du trenger mer hjelp til å lære hvordan man dirigerer.

 

 

 

Bruk av sang og musikk for å undervise barn

De fleste barn liker å delta i sangaktiviteter.  Musikkens fengende rytmer hjelper barna å huske det de synger, og tekstens budskap.  Musikk kan øke barns forståelse av prinsipper i evangeliet og styrke deres vitnesbyrd.  Du kan også bruke musikk til å hilse barna velkommen, forberede dem til bønn, henlede deres oppmerksomhet på leksjonen eller roe dem ned etter en aktivitet.  Sang og musikk kan forandre tempoet i en leksjon og la barna få utløp for sin overskuddsenergi.

 

Mange leksjoner har forlag til sanger for å forsterke et prinsipp det undervises i.  Se innholdsfortegnelsen i Barnas sangbok s. 149-150). 

 

Du behøver ikke være musiker for å bruke musikk i undervisningen.  Hvis du er godt forberedt, og du liker å synge, vil barna like å lære av den musikken du bruker.  Det følgende er noen forslag som kan hjelpe deg å bruke musikk i undervisning av barn.  Flere forslag finner du i Barnas sangbok, s. 149- 150) og videokassetten How to Teach a Song to Children.

 

Det følgende eksemplet viser hvordan en lærer kan bruke sangen "Jeg ser vår Herres tempel" (Barnas sangbok, s. 99) for å undervise om templer:

 

Jeg vet om en nydelig sang om templer.  Mens vi synger denne sangen, kan dere nytte nøye for å finne ut hva vi gjør når vi reiser til templet.

 

Oppdaget dere hvorfor vi reiser til templet?  (Svarene kan omfatte at vi reiser til templet for å føle Den hellige ånds innflytelse, for å lytte, be og inngå pakter med vår himmelske Fader og for å bli beseglet som en familie.)

 

La oss nå synge sangen en gang til.  Denne gangen kan dere lytte for å oppdage hvem sitt hus templet er.

 

Oppdaget dere hvem templet tilhører?  (Det er Guds hus.)

 

Fortsett med lignende spørsmål inntil du har understreket de delene av sangen som vil hjelpe barna å forså dens budskap.

 


 

Undervisning intet større kall, s.45-46:

 

Utdrag fra kapitlet INNBY ÅNDEN NÅR DU UNDERVISER

 

 

Benytt musikk

Musikk gjør oss i stand til å uttrykke åndelige følelser som vi kan ha vanskelig for å få uttrykt med ord.  Eldste Boyd K. Packer har sagt at "vi er i stand til å lære meget raskt ved hjelp av musikk... en del åndelige ting som vi ellers ville lære meget langsommere" ("The Arts and the Spirit of the Lord", Ensign, aug. 1976, s. 61).

 

Kirkens salmer og Primær-sanger omhandler prinsipper i evangeliet.  Du kan benytte dem i nesten alle leksjoner for å innlede eller oppsummere en tanke. Primær-sanger lar barna bære sitt vitnesbyrd på en enkel og fin måte.  (Se "Musikk", s. 170-72.)

 

Du vil finne idéer til hvordan du kan bruke hellig musikk på Kirkens møter, i hjemmet og i ditt eget liv ved å lese forordet til salmeboken (se Salmer, s. IX-X).

 


 

Undervisning intet større kall, s.83:

 

Utdrag fra kapitlet ÆRBØDIGHET

 

 

Bruk musikk

Eldste Boyd K. Packer sa:  "Musikk kan skape en åndelig atmosfære som innbyr åpenbaringens og vitnesbyrdets ånd" (i Lys over Norge, jan. 1992, s.26).  Bruk preludium til å skape en ærbødig atmosfære.  Bruk musikk i de leksjonene du underviser i.

 


Hvordan undervise barn? (1978),  s. 40-42:

MUSIKK I KLASSEROMMET

Et ønske om å delta i musikkaktiviteter kommer naturlig til de fleste barn.  De liker å synge og uttrykke seg gjennom musikk.  Ofte går barn ut fra Primær eller Juniorsøndagsskolen og husker en sang som får betydning for dem gjennom hele livet.

Det er mange effektive måter å bruke musikk på i klasserommet.

1.  Kan brukes ved velkomstønskningen.

2.  Hjelper barna til å forberede seg til bønn.

3.  Gir forandring i tempo, en hvile eller avledning for barna.  (Mindre barn reagerer lett på rytmiske aktiviteter og sanger der de samtidig

     gjør noe.)

4.  Samler hurtig barnas oppmerksomhet.

5.  Har en beroligende innflytelse på barna.  (Etter en aktivitet kan en kjent, rolig sang skape en ærbødig holdning.)

6.  Beriker og styrker læresetninger i evangeliet.

 

Sang i klassen - et effektivt undervisningshjelpemiddel

Sanger som er foreslått som en del av leksjonen er valgt fordi de gjentar leksjonens formål og understreker det på nytt.  Repetisjon er verdifull når man underviser barn.  De tiltalende rytmer i musikken gjør at barna lettere husker det de synger.  En sang kan ofte uttrykke et budskap i evangeliet på en spesiell måte som styrker barnas forståelse av et begrep i evangeliet.  En god sang på riktig sted kan engasjere alle barna; vekke sterke, positive følelser for evangeliet og være med på å styrke deres vitnesbyrd.

 

Idéer man skulle huske når man tilrettelegger en sang i leksjonen

Gjør sangen til en viktig del av leksjonen, og ikke en adskilt aktivitet.  Du kan f.eks. si:  "Vi kjenner en sang som vil hjelpe oss til å huske det vi har snakket om i dag," eller du kan spontant synge sangen og diskutere den med barna, og deretter be alle være med på å synge den.

 

Når man skal lære en sang, er en viktig del av prosessen at man lytter.  Mindre barn kan av og til delta i musikkaktiviteten bare ved å lytte.  Disse barna er i ferd med å finne sin sangstemme.  Press ikke barna til å synge, men inviter dem til å synge sammen med deg når de finner seg til rette med å gjøre det.  Mindre barn deltar i en sang ved først å lytte, deretter føye til kropps- eller fingerbevegelser, og til slutt ved å synge sangen.

 

Ettersom barn lærer sanger ved å lytte til andre mennesker, er det ikke på langt nær så effektivt å si ordene som det er å synge dem.  Hvis sangen er ukjent, synger du den flere ganger for barna, mens du hver gang ber barna lytte etter noe spesielt med sangen.  F. eks.:

 

"Jeg har en vakker sang om mange av de herlige velsignelser vår himmelske Fader har til oss.  Når jeg synger denne sangen, må dere lytte nøye for å finne ut hva jeg føler for å leve i denne vakre verden."  (Syng sangen "Min himmelske Fader elsker meg", Barnas sangbok s. 16)  "Fant dere ut hva jeg føler?"  (Svar)  "Jeg er glad for at jeg lever i denne vakre verden.  Hør nå etter så dere kan nevne noen av vår himmelske Faders vidunderlige skapninger for meg."  (Syng sangen igjen.)  Få barna til å nevne fuglene, regnet, vinden osv.)

 

Du trenger ikke å ha en skolert stemme for å synge med barna.  Et lydbåndsopptak av sangen kan støtte deg mens du synger.  Barna vil foretrekke at du hjelper dem sangen, og ikke en annen.  Musikalsk fullkommenhet er ikke så viktig som den varme du bibringer gjennom sangen.  Når du har bygget opp stemningen, bryter du det bånd som er opprettet mellom deg og barna hvis du lar en annen overta for å presentere sangen.

 

Rytmen i en sang hjelper barn til å lære teksten og melodien. Rytmen er blitt omtalt som limet som holder sangen sammen.  Av og til kan det være effektivt å lære noen dikt eller skriftsteder satt inn i et rytmisk mønster.

 

Fra tid til annen kan undervisningshjelpemidler hjelpe barna til å lære sangene.  Men glem ikke at du selv er ditt beste undervisningshjelpemiddel.  Din entusiasme og uttrykksfullhet kan gjøre det å lære sangen til en praktfull opplevelse. Hånd- og kroppsbevegelser kan hjelpe deg til å lære barna rytmen og teksten.  Når det gjelder eldre barn som kan lese, kan du bruke en tavle, en plansje eller ordstrimler med nøkkelord, eller -uttrykk for å  hjelpe barna til å huske teksten.

 

F.eks. er nøkkelordene i "Jeg prøver Herrens budskap, Barnas sangbok s. 72 "Jeg prøver", "å se", "følger" og "lever".

 

Å dirigere med tonehøyde er ofte nyttig når man skal lære barna en ny sang.  Hendene kan være med på å angi tonehøyde og tempo.  Når du benytter denne metoden, holder du hendene i horisontal stilling og gjør klare opp og nedadgående bevegelser for å angi tonehøyden når den blir høyere eller lavere mens dere synger teksten.  Med litt øvelse blir det lett å dirigere på denne måten.  En lærer som ikke hadde erfaring med denne metoden, fant ut at når hun tegnet opp mønsteret for begynnelsen av sangen, ga det henne selvtillit.  Hun holdt et lite kort på fanget med mønsteret til sangen.  Sangmønsteret så omtrent slik ut:

 

 

                                                            

 

 

         

                             

Dette viser hvordan melodien i begynnelsen av "Stille nå, kjære barn", Barnas sangbok, s. 11, beveger seg.  Hvis du begynner for høyt eller for lavt, kan du ganske enkelt si:  "Beklager, barn, jeg tror vi begynte for høyt (eller for lavt).  La oss begynne på nytt."

Øv på forhånd og forbered deg når du skal bruke en sang i leksjonen.  Kjenn sangen godt nok til å holde øyekontakt med barna mens dere synger.

 

Hjelpekilder

På anmodning kan musikklederen og pianisten lære deg sangen og hjelpe deg til å overvinne eventuelle følelser av at du ikke strekker til. Hvis du ikke har selvtillit nok til å synge, så husk at ditt problem ikke er at du ikke kan synge, men at du tror du ikke kan gjøre det. (Nedenfor tar vi for oss hvordan man kan bygge opp tillit til sin evne til å synge.)  Husk også at det nesten ikke er noen som ikke kan bidra noe til musikkprogrammet i klassen.

Musikklederen og pianisten kan også gi forslag for å hjelpe deg til å gjøre sangen til en god opplevelse for alle.  De kan spille inn sangen på kassett for deg, så du kan bruke den til å lære sangen og når dere synger i klassen.  Kassettbåndet "Akkompagnement til sanger i utvalg fra "Syng med meg" inneholder akkompagnementer til mange sanger som brukes i klasserommet. (Se CD-samlingen Childrens Songbook)

Barna kan også hjelpe deg, læreren.  Ofte er det barn i klassen som er villige og i stand til å lede sangen.  Be på forhånd et barn om å være forberedt på å gjøre dette. Dette kan være en utmerket måte å engasjere barna på.

 

Oppnå sikkerhet ved å synge

Syng hver dag.  En stemme som ikke blir brukt vil miste sitt omfang.  Med øvelse kan du få stemmen til å rekke flere toner høyere og lavere enn den gjør nå.  Vær ikke bekymret om stemmen din er uskolert.  Barn foretrekker en enkel og liketil innstilling til å synge.  Se barna inn i øynene mens du synger.  De vil ikke være noe kritisk publikum.

 

Forbered deg og øv tilstrekkelig på hver sang på forhånd, slik at du kjenner den godt og føler deg vel til rette med den.  Husk at ved å legge inn musikk i presentasjonen av leksjonen kan man bringe glede og tilfredsstillelese både til barn og lærere.


Undervisning intet større kall, s. 176:

 

SANG MED FORTELLING  (Syng-en-historie)

Du kan bruke sang og fortellinger sammen for å fortelle en historie eller dele et evangeliebudskap med tilknytning til en leksjon.  Denne metoden kalles av og til syng-en-historie. Under denne aktiviteten blir det meste av historien eller budskapet uttrykt gjennom sanger, som familiens medlemmer eller klassens medlemmer synger.  Korte fortellinger knytter sangene sammen.

Du kan også kombinere sang og fortellinger for å lage høytidsprogram eller andre presentasjoner.

 

Eksempel på sang med fortelling

Følgende kombinasjon av musikk og fortelling kan brukes i en lekse om takknemlighet:

Forteller:  Gud elsker sine barn svært høyt.  En måte Herren viste sin kjærlighet til oss på var å skape jorden til oss.  Salme 136 forteller at vi skal vise Herren takknemlighet for at han skapte jorden:

”Pris herrenes Herre…  

ham som alene gjør store undergjerninger…

ham som gjorde himmelen med forstand…

ham som strakte jorden ut over vannet… 

ham som gjorde de store lys….

solen til å råde over dagen…

månen og stjernene til å råde om natten…” (vers 3-9).

Salme:    ”For det vakre på vår jord” (Salmer, nr. 50)

Forteller:  Jorden som Herren skapte for oss gir oss rikelig av alt vi trenger.  Vi skulle prise Gud for den "høst" av velsignelser vi mottar.

Salme:    ”Kom vårt folk, takknemlig vær” (Salmer, nr. 46)

Forteller: Vi skulle også uttrykke vår dypeste takk til Herren for hans forsoning. som kan rense oss fra synd og gi oss evig liv.  Når vi uttrykker vår takk for hans offer, vil vi bedre forstå hvilken kraft det har.  Erkjennelsen av dette er overveldende og gjør oss ydmyke.

Salme:   ”Jeg står helt forundret”  (Salmer, nr. 111)

Forteller:  Herren forventer at vi skal dele våre velsignelser med andre  - mette den sultne, kle den nakne, trøste den syke og plagede og undervise de som søker etter sannhet.  Når vi gjør dette, viser vi vår mest oppriktige takk for de velsignelser han har gitt oss.

Salme: ”Fordi jeg er blitt meget gitt” (Salmer, nr. 141)

 

Retningslinjer for å tilrettelegge musikk med fortellinger

  • Se emneregisteret i Salmer og Barnas sangbok, der du finner en liste over sanger med samme emne som kan brukes i en slik aktivitet.  Bruk sanger som er kjent for dem du underviser.

  • Hvis det skal brukes piano, samarbeider du nært med pianisten om å forberede sangene, eller la vedkommende som skal lede sangen, samarbeide med pianisten.  Sørg for at pianisten er klar over når hun skal begynne hver sang.

  • Gjør den utfyllende teksten mellom sangene enkel.  De kan være skriftsteder, korte historier, dikt, personlige erfaringer eller sitater.  Når du bruker denne aktiviteten med barn, kan du stille dem spørsmål og la barna besvare dem som en del av teksten.  Da vil barna forstå det budskapet du underviser om.

  • Bruk bilder når det passer, for å hjelpe elevene å se for seg historien eller budskapet som presenteres.  Du kan la barna holde bildene under presentasjonen.

 

Fra Hjelp til læreren i Primær-leksebok 2 og 6:

 

Primær 2 - Musikk i klasserommet

Musikk kan bringe Herrens ånd inn i klasserommet.  Å synge sammen som klasse kan gjøre leksjonene mer interessante og hjelpe barna til å huske begrepene bedre.

Tekster til sanger som brukes mer enn en gang i denne boken, står bak i boken.  Tekster til sanger som bare brukes en gang, står i selve leksjonene.  Noter til disse sangene finnes i Barnas sangbok (34831.170).

 

Du trenger ikke være dyktig i musikk for å gjøre det givende å synge i klasserommet.  Barna oppfatter ikke om du synger godt eller ei.  De skjønner bare at du liker å synge.  Lær og øv deg på sangene hjemme som en av forberedelsen til leksjonen.  Hvis du trenger spesiell hjelp, kan du be Primærs musikkleder eller pianist om hjelp. 

(Se "Musikk i klasserommet"  Hvordan undervise barn? 1978 [PBIC0223 NO], s.40, for ytterligere hjelp.)

Du kan gjerne bruke passende bevegelser til sangene, spesielt hvis du har yngre barn i klassen.  Du kan også si ordene i stedet for å synge dem.

 

Primær 6 - Musikk i klasserommet

Læring av evangeliet kan berikes og styrkes gjennom musikk.  Ofte blir barn bedre i stand il å huske og lære ved hjelp av musikk.

Du trenger ikke være musiker for å bruke passende musikk til å hjelpe barna å føle Ånden og lære evangeliet.  Du kan spille en musikk-kassett eller la gjester framføre et musikknummer fra Salmer eller Barnas sangbok under eller i begynnelsen av en leksjon for å understreke et prinsipp.  Du kan også synge eller lese teksten til sangen sammen med barna for å engasjere dem i leksjonen.  Bruk Primær-sanger så ofte som mulig.  Hvis innspillingen fra Barnas sangbok (kassett med bare musikk, 52505, eller CD med bare musikk, 50505) er tilgjengelige, kan du bruke dem som hjelp til å lære sangene eller som akkompagnement i klassen.


 

SKRIFTSTEDSHENVINSNINGER Salmer  

Register til hjelp:  Hymns Salmer/Salmer og sanger

 

SKRIFTSTEDSHENVINSNINGER i Barnas sangbok 

Register til hjelp: Children’s Songbook – Barnas sangbok

 


 

Video fra lds.org:

 

Musikk i klasserommet 

 


 

Sanger i Primær-leksebøker:

 

  SANGER I Se, deres små: Håndbok for barnestuen  Hvert år

  SANGER I PRIMÆR 1   Hvert år

  SANGER I PRIMÆR 2 

  SANGER I PRIMÆR 3   2011

  Sanger i Primær 4

  sANGER i Primær 5   

  sanger i Primær 6 

  sanger i Primær 7   2011

 

  Sanger som brukes i  alle leksebøkene 1-7 (sanger med viktige budskap!):

  1. Elsk du din neste
  2. Hjelp meg, O Fader, å villig tilgi
  3. Hold alle budene
  4. Våg gjøre rett