MUSIKK 

(Undervisning intet større kall, s. 170-172.)  Engelsk

 

Det første presidentskap har sagt:

"Inspirerende musikk er en viktig del av møtene i vår kirke.  Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på. 

 

Noen av de største prekener  fremføres ved salmesang.  Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil enden." (Salmer, s. IX).

 

Salmer inspirerer oss og trøster oss i stor grad gjennom hele livet når vi kan lære dem utenat, og deretter fremkalle dem når vi føler trang til det.

 

Eldste Dallin H. Oaks oppmuntrer alle Kirkens medlemmer til å bruke salmer oftere for å styrke seg selv og andre:

 

"Jeg lurer på om vi i stor nok grad benytter oss nok av denne himmelsendte ressurs på våre møter, i våre klasser og i våre hjem...

 

Vi må bruke salmer mer for å komme på bølgelengde med Herrens ånd, for å bli forenet og for å få hjelp til å undervise i og lære våre læresetninger.  Vi må bruke våre salmer bedre i misjonærundervisning, i klasser i evangeliet, på quourumsmøter, på hjemmeaftener og ved hjemmelærerbesøk." (Tilbedelse gjennom musikk", Lys over Norge, jan. 1995, s. 8, 10).

 

 

 

Du kan høyne leksjoner ved hjelp av musikk

Du kan bruke musikk på en rekke forskjellige måter for å høyne dine leksjoner og innby Ånden.  Her følger noen eksempler:

 

Når du skal undervise i eller repetere et prinsipp i evangeliet

 

De fleste salmer kan hjelpe deg å undervise i prinsipper i evangeliet eller repetere prinsipper dere allerede har drøftet.

 

Når du bruker en sang til å undervise i et prinsipp, kan du stille elevene spørsmål for å få dem til å tenke på sangens budskap eller for å anspore til diskusjon.  For eksempel kan du, før du, før du lar elevene synge "Hold alle budene" (Salmer, nr. 189, Barnas sangbok, s. 168), spørre: "Hvorfor tror dere vi føler trygghet og fred når vi holder budene?".  Du kan bruke "Så sikker en grunnvoll" (Salmer, nr. 42) for å hjelpe dem du underviser til å forstå at Frelseren hjelper oss å møte motgang.  For å undervise om den trøst vi kan få når en vi er glad i , dør, kan du bruke "Hvor kan jeg finne fred?" (Salmer, nr. 92).

 

Etter at du har undervist om et prinsipp i evangeliet, kan du spørre dem du underviser:  "Hvilken salme kan hjelpe oss å huske dette prinsippet?"  Syng deretter en av de salmene de foreslår.  Hvis det er et barn, kan du synge en sang og deretter spørre dem hvordan sangen angår leksjonen.  Du kan oppfordre dem til å synge sangen sammen med deg.

 

Gir innsikt i Skriften

Alle salmene i Kirkens salmebok har en eller flere skriftstedhenvisninger, som er oppført i en egen oversikt  (se Salmer, s. 264-67).  De fleste sangene i Barnas sangbok har også skriftstedhenvisninger.  Du kan slå opp på disse henvisningene for å finne sanger som passer godt til en spesiell leksjon.  Hvis du f.eks. underviser om Johannes 13:34-35 kan du la elevene synge "Elsk du din neste" (Salmer, nr. 190, Barnas sangbok, s. 74), en av de salmene som korresponderer med disse skriftstedene.

 

Hjelper elevene å bygge opp og uttrykke sine vitnesbyrd

Når elever synger salmer eller andre av Kirkens sanger, kan Ånden bære vitnesbyrd for dem om at det prinsippet som læres, er sant.  I noen sanger er teksten i seg selv et vitnesbyrd, så man ved å synge dem kan bære vitnesbyrd i fellesskap.  Slike sanger er "Han lever, min Forløser stor", (Salmer, nr. 66), "Jeg er Guds kjære barn" (Salmer, nr. 187, Barnas sangbok, s. 2), "Ha takk for profeten du sendte" (Salmer, nr. 17), og "Sto Jesus opp til liv igjen" (Barnas sangbok, s. 45).

 

President Gordon B. Hinckley forklarte hvordan musikk styrket hans vitnesbyrd om profeten Joseph Smith:

 

"For mange år siden, da jeg var i 12-årsalderen og ble ordinert til diakon, tok min far, som presiderte over staven vår, meg med til mitt første stavens prestedømsmøte... Sammen hevet disse mennene sine sterke røster, noen med aksenter fra de europeiske landene de hadde kommet fra som konvertitter, alle sang de disse ordene med stor overbevisning og vitnesbyrd:

 

Priser profeten som skuet Jehova,  

Jesus ham salvet til seer og profet.

Åpnet ble tidenes fyldes husholdning,

det som var uttalt, på jorden nå skjer.

                   ("Priser profeten som skuet Jehova", Salmer, nr. 12)

 

De sang om profeten Joseph Smith, og mens de gjorde det, svulmet en stor kjærlighet og tro i mitt hjerte på denne evangelieutdelingens store profet.  I min barndom hadde jeg fått lære mye om ham på møter og i klasser i wardet (menigheten) så vel som i vårt hjem, men det jeg opplevde på det stavens prestedømsmøte, var forskjellig fra det.  Jeg visste da, ved Den hellige ånds kraft, at Joseph Smith virkelig var en Guds profet." ("Priser profeten som skuet Jehova", Lys over Norge, jan. 1984, s. 1.)

 

Som konklusjon på en leksjon og for å oppfordre elevene til å anvende et prinsipp i evangeliet

Når en leksjon skal avsluttes, kan en salme eller sang oppsummere det prinsipp det er undervist om, og formidle et motiverende budskap.  Som avslutning på f.eks. en leksjon om å holde budene, kan du la elevene synge "Velg det rette" (Salmer, nr. 131), "Hold alle budene" (Salmer, nr. 189, Barnas sangbok, s. 68), "Våg hva er rett" (Barnas sangbok, s. 80) eller "Nephis mot" (Barnas sangbok, s. 64).

 

For å fremelske en ærbødig følelse

Du og din familie kan synge salmer og andre sanger på familiens hjemmeaften, ved familieråd og andre sammenkomster for å fremelske ærbødighet og berike familiens studium av evangeliet.  I en klasseromssituasjon kan du spille opptak av musikk eller la en spille piano mens elevene kommer inn i rommet. Det vil bidra til å skape  en ærbødig atmosfære og forberede elevene til leksjonen.

 

Andre måter å skape en ærbødig ånd på, er å spille lav musikk mens du leser en historie eller mens barna tegner bilder fra leksjonen.  Eller du kan la en synge en sang som f.eks. "Å, la meg høre om Jesus" (Barnas sangbok, s. 36) mens barna ser på bildene til en historie fra Skriften.

 

 

 

Valg og forberedelser av passende musikk

Når du skal velge musikk til en leksjon, kan du slå opp på registrene i Salmer og Barnas sangbok og finne salmer og sanger med tilknytning til leksjonens tema.  Kassetter og CD'er av Kirkens musikk står oppført i Kirkens materiellkatalog.

 

Pass på at eventuell musikk du bruker fra andre kilder enn det som Kirken har produsert, er i samsvar med Kirkens normer (se delen "Musikk" i Kirkens instruksjonshåndbok).  Wardets (menighetens) musikkformann eller dirigent kan hjelpe deg med å velge ut og tilrettelegge passende musikk.

 

Hvis du planlegger å synge eller lede en salme eller sang, bør du passe på å kunne teksten godt nok til at du kan ha oppmerksomheten rettet mot dem du underviser, og ikke mot salme- eller sangboken.

 

 

 

Forslag angående dirigering av sanger

Les delen "Hvordan salmeboken skal brukes" i Salmer (s. 255-262) og "Hvordan sangboken skal brukes" i Barnas sangbok (s. 149-50).  Lær deg de elementære rytmemønstrene i sanger.  Overvei også følgende:

 

  • Når du leder en salme eller sang, vil du kanskje bruke hendene til å angi sangens tonehøyde og temp eller hastighet.  For å angi tonehøyden holder du hendene i horisontal posisjon, og mens teksten synges, beveger du hendene opp for å angi høyere tone og ned for å angi lavere tone.  Når du gjør dette, beveger du hendene enten langsomt eller raskt for å angi riktig tempo.  Du kan også tegne et sangmønster på tavlen.  Melodimønsteret til begynnelsen på "Jeg er Guds kjære barn" (Salmer, nr. 187, Barnas sangbok, s. 2) er f.eks. omtrent slik:

 

   

        

         

          

            Jeg            er         Guds       kjæ    -      re             barn

 

  • I stedet for å bruke taktmønsteret når du skal lede en sang, kan du vurdere å bruke enkle håndbevegelser som viser ordene i sangen.

 

Be wardets (menighetens) dirigent om hjelp hvis du føler at du trenger mer hjelp til å lære hvordan man dirigerer.

 

 

 

Bruk av sang og musikk for å undervise barn

De fleste barn liker å delta i sangaktiviteter.  Musikkens fengende rytmer hjelper barna å huske det de synger, og tekstens budskap.  Musikk kan øke barns forståelse av prinsipper i evangeliet og styrke deres vitnesbyrd.  Du kan også bruke musikk til å hilse barna velkommen, forberede dem til bønn, henlede deres oppmerksomhet på leksjonen eller roe dem ned etter en aktivitet.  Sang og musikk kan forandre tempoet i en leksjon og la barna få utløp for sin overskuddsenergi.

 

Mange leksjoner har forlag til sanger for å forsterke et prinsipp det undervises i.  Se innholdsfortegnelsen i Barnas sangbok s. 149-150). 

 

Du behøver ikke være musiker for å bruke musikk i undervisningen.  Hvis du er godt forberedt, og du liker å synge, vil barna like å lære av den musikken du bruker.  Det følgende er noen forslag som kan hjelpe deg å bruke musikk i undervisning av barn.  Flere forslag finner du i Barnas sangbok, s. 149- 150) og videokassetten How to Teach a Song to Children.

 

Det følgende eksemplet viser hvordan en lærer kan bruke sangen "Jeg ser vår Herres tempel" (Barnas sangbok, s. 99) for å undervise om templer:

 

Jeg vet om en nydelig sang om templer.  Mens vi synger denne sangen, kan dere nytte nøye for å finne ut hva vi gjør når vi reiser til templet.

 

Oppdaget dere hvorfor vi reiser til templet?  (Svarene kan omfatte at vi reiser til templet for å føle Den hellige ånds innflytelse, for å lytte, be og inngå pakter med vår himmelske Fader og for å bli beseglet som en familie.)

 

La oss nå synge sangen en gang til.  Denne gangen kan dere lytte for å oppdage hvem sitt hus templet er.

 

Oppdaget dere hvem templet tilhører?  (Det er Guds hus.)

 

Fortsett med lignende spørsmål inntil du har understreket de delene av sangen som vil hjelpe barna å forså dens budskap.