Til hovedsiden

 

 

SALMER

og

AANDELIGE SANGE 

for

 Jesu Kristi Kirke

af

Siste dages hellige

_______

 

 

FEMTENDE UTGAVE

REVIDERT UNDER TILSYN AF

ANTHON H. LUND

 

KØBENHAVN

UDGIVET OG FORLAGT AF J. M. CHRISTENSEN

TRYKT HOS F. E. BORDING (V. PETERSEN)

 

1906

 

 

 

FORTALE

(15. udgave)

 

Denne Udgave af Salmebogen er bleven revideret i Salt Lake City af Mænd, hvis Omdømme paa det poetiske Omraade, de Hellige ville med os anerkjenne som tilstrækkelig god Autoritet for de Forandringer og Rettelser, der monne findes i Bogen.  Fra vor Side have vi ogsaa gjort os al Flid for at forbedre dens Utessende, baade indvendig og udvendig.  Adskillige Salmer af andre ærbare Forfattere ere indførte i Stedet for nogle, som aldrig bleve afsunge i Gudstjenesten, alt med Hensyn til de Helliges bedste Interesser og med den samme Æresfølelse for Salmernes Forfattere, som altid er bleven dem udvist.  Vi beholde Salmernes Numre som i forrige Udgave med Undtagelse af de udeladte, men maatte af Nødvendighed forandre Sidernes Numre, efterdi Linierne og Salmerne ere sluttede tættere sammen og Arkenes Antal forminsket.

   Vi betragte sangen som en viktig Del af Gudstjenesten, da vi i den opsende vor Lov, Tak og Pris til Giveren af alt Godt, og berede derved Hjertet til at modtage hans Ord til vor Vejledning og Forfremmelse.  Vi haabe, at Bogen maa fremdeles tjene de Hellige til Trøst og Opmuntring, og vinde deres almindelige Bifald.

 

                                                                                                    J. M. CHRISTENSEN.

 

 

Missionhuset, Korsgade Nr. 11,    Kjøbenhavn.

 

                                                                                                   (Lommeformat med kun tekst)

 

                  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z   AA                     

NR.:

SALMER (1906):

Hymns:

Med i senere norske utgaver:

1

Morgenrødens Straaler bryde

 

 

2

Fryd dig, o jord

201

1956  1993

3

Nu Zions Banner vajer

 

 

4

Stor Herren er, og til hans Pris

-

1956

5

Kom, alle Zions Sønner

 

 

6

Nu Israels Gjenløser

6

1956  1993

7

Guds Aand som en Ild

2

1956  1993

8

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

 

 

9

Vaagn op, hør Røsten lyder

 

 

10

Nu Efraims Vægter synger

 

 

11

I Vintertidens kolde Natt

 

 

12

Fryder eder, Zions Sønner

 

 

13

Evigheds Pagt Nu er frembragt

 

 

14

Nu Zions Sol paany opgaar

 

 

15

I Kristo er Lyset oprunden

 

 

16

Se Morgenstjernens Straalers glans

 

 

17

Herlig det er jo aa samles tilsammen

 

 

18

I Tidens Nat et Lys blev tændt

 

 

19

Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes

 

 

20

Hist bag Vestens fjerne Høje

 

 

21

Elskte Zion, Herrens Stad

 

 

22

Tænk ej, naar til Zion I drage

-

1956

23

O, skjønne Tid for Zins unge Rige

 

 

24

Et heligt Budskab lyder nu

 

 

25

Hører, Jordens Stammer, Slægter

 

 

26

Tiden er nær, da Messias vil komme

 

 

27

O hører, I Slægter paa jorden

 

 

28

Brudte ere Møkets Lænker

 

 

29

Se!  Guds Rige nu frembryder

 

 

30

Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane

 

 

31

Sidste-Dags Værket Herren fremskynder

 

 

32

Han kommer snart, o Brødre

 

 

33

Atter paa Jorden nu Sandhedslyset straaler

 

 

34

De lette Bud i Skib med Rør

 

 

35

Guds Rige lig et Sennepskorn

 

 

36

Nu i Fryd Glad udbryd

 

 

37

Saa luk nu dine Øjne til

 

 

38

O bort, o bort til Bjergets Dal

 

 

39

Salems Konges Præstedømme

-

1956

40

Atter kraftigt saltes Jorden

 

 

41

Kjærlighedens ømme Røst

 

 

42

Morgenen saa dejlig oprinder paany

 

 

43

O du Zion i Vest

34

1956

44

O skjønne Lys fra Himlens Trone

 

 

45

Nu kom der Bud fra Englekor

 

 

46

Salig er det lille Lys

 

 

47

Nu Efraims Vægt’re de stande paa Vagt

 

 

48

Nu Zion skal sejre

 

 

49

Se Israels Hyrder samle Jesu Faar

 

 

50

Tidens Fyldes Husholdning oprettes

 

 

51

Den Mand fra Zion agtes ej paa Jord

 

 

52

Besku en broget Folkevrimmel

 

 

53

Naar skal jeg møde dig, Frelser saa kjær?

 

 

54

Fra Lysenes Egn er Moroni nu kommen

 

 

55

Før Jorden frem at Kaos sprang

 

 

56

Blant Guds Folks mange sorgfulde Minder

 

 

57

Lover Gud med Jubelsang

 

 

58

”Nu Zion beredes”, - saa Budskabet lød

 

 

59

Opløft dit Hoved, Jesu Brud

 

 

60

Vi glædes og frydes

3

1938, 1956, 1993

61

Gud Jehova, vi forsamles her

 

 

62

En stakkels sorgbetynget Mand

29

1956, 1993

63

Kom, alle I Guds Mænd

  322

1993

64

Nu Rakel hun standser sin Klage

 

 

65

Stem, Zion, i Sang!

 

 

66

O Herre, jeg med ydmykt Sind

 

 

67

Til Grønlands hvide Fjælde

  268

1956

68

Kom, Israels Ældster! Forenede vi

 

 

69

Langt borte fra den Taagesky

 

 

70

Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte

 

 

71

Hva er det for et dejligt Sted

 

 

72

Lad Zion i sin Pragt opgaa

 

 

73

Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falder

 

 

74

Se Ørken og de tørre Steder grønnes

 

 

75

Om Guds Stad man taler herlig

 

 

76

O underfulde Tid, der er tilbage

 

 

77

O underfulde Tid, vi har oplevet

 

 

78

Zion, naar paa dig jeg tænker

 

 

79

Zion er vaar Rejses Maal

 

 

80

O Brødre, højt velsignet vær

 

 

81

Paa Jorden Gud samler en Stamme saa skjøn

 

 

82

Højt Zions Banner vajer

 

 

83

Messiæ Evangelium

 

 

84

Guds Skabnings Længselssukke snart skal endes

 

 

85

Zions Kæmper rusted’ ere

 

 

86

Nu kommer Forløsning for Jorden

 

 

87

Hvor blev vor Jord for Sorgen fri

 

 

88

I Kirtland Zions Tempel stod

 

 

89

Saa ynderligt Guds Kirke staar

 

 

90

Det er forvist paa Tiden snart

 

 

91

Nu Jesus kommer snart i Sky

 

 

92

Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord

 

 

93

Vaagn, Jordens Slægter, op og ser

 

 

94

Stem op i Fryd, o Zions Sønner

 

 

95

Røsten snart lyder

 

 

96

Skjønne Dag, saa længe ventet

 

 

97

Glade, ja glade vi skue mod Himlen

 

 

98

Den Tid, som var lovet

 

 

99

Mikael, den store Fyrste

 

 

100

Lad os glædes med hveranre

 

 

101

Den Gang vor Herre, Jesus, stod paa Jorden

 

 

102

Glade vi os sammenklynge

 

 

103

Lad Broderkjærligheden stærk

 

 

104

Nu Fryd mit Hjerte finder

 

 

105

Oplad dit Øje, Kvinde, Mand

 

 

106

Den Gud, som Andre dyrke

 

 

107

Som Staden, der paa Bjerget staar

-

1956

108

Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter

 

 

109

Se Verdens Riger Fuld af Skrær og Ve!

 

 

110

En Aften sent jeg lagde mig til Hvile

 

 

111

Din Aand med min Aand Vidne bær

 

 

112

Er Gud for os, hva kan imod os være?

 

 

113

Jeg føler nu en Glæde

 

 

114

Kom, lad os nu, Venner

 

 

115

Lad os Rejsen fortsætte

 

 

116

Se den muntre Skare hist

 

 

117

Saa sikker en Grundvold

85

1956,1993

118

O Brødre, Søstre, lad oss saa

 

 

119

Op Zions Brødre, op til Strid!

 

 

120

Hør i din Enbaarnes Navn

 

 

121

Naar Verden er kold som den mørkeste Nat

 

 

122

Lovpriser vor Frelser med Jubel og Sang

 

 

123

Lover din Herre, o Zion, din Konge med Ære

72

1956, 1993

124

Lovsynger Herren højt i Kor

 

 

125

Frem med Tak og Pris vi komme

 

 

126

Jeg prise vil min Fader stor

 

 

127

O kom, du Zions Konge, kom!

 

1956

128

Der er et Land, et dejligt Land

 

 

129

Farvel, vi byde eder

 

 

130

O evige Fader, o Kjærlighæds Væld

 

 

131

Kom, du Salmist

 

 

132

Fader vor i Himlen

  156

1956, 1993

133

Aand over aander kom ned fra det Høje

 

 

134

Evige Fader, vi ydmygt dig beder

 

 

135

Tak, Fadere, Tak, du sendte Sønnen

 

 

136

Led os frem, o Gud, vor Fader!

83

1956, 1993

137

Vi synge vil i Hjertens Fryd

 

 

138

Fader vor paa Himlens Trone

 

 

139

Vi, Fader os, forsamlet har

 

 

140

Vor Gud, vi til dig raabe

 

 

141

Nu vi os forsamle her

 

 

142

Vi atter forsamlede ere

 

 

143

Hvilken salig Stund, da af Syndens Blund

 

 

144

Kom Alle, som elske Immanuels Navn

 

 

145

Et opløftende Minde

 

 

146

Kom, dog alle, Store, Smaa

  196

1956, 1993

147

Nu lyder atter Jesu Bud

 

 

148

Hør os, Immanuel, vi dig anraabe

 

 

149

Glade, o Fader, vi dig behage

 

 

150

Guds Kirke er vor Klippeborg

68

1956, 1993 Vår Gud han er så fast en borg

151

Nu forsamles vi, Herre, staa os bi

 

 

152

Lovet været du, Herre Krist

 

 

153

Pagtens Engel fra Himlen foer

 

 

154

O, Gud, jeg sov saa tryggelig

 

 

155

For dig, Fader kjær

 

 

156

Verdens Morgenstund opgik

 

 

157

Farvel, Farvel!  vort Fæderland

 

 

158

Da Kristi Kirke ved Guds Magt

 

 

159

Salige Haab!  Livenes Haab

 

 

160

Naar skal vi vel sees igjen

 

 

161

Den signede Dag med Fryd vi ser

 

 

162

Nu Farvel vi eder byde

 

 

163

Snart er vi alle fri

 

 

164

Hvorhen, hvorhen skal jeg nu gaa!

 

 

165

Jeg har ej Fred, hvor skal jeg bo

 

 

166

Kom hellige fremad og frygter ej

30

1938, 1956, 1993

167

Den Gamle af Dage

 

 

168

En Dag jeg paa et ensomt Sted

 

 

169

I Babylons Taage jeg tankefuld gik

 

 

170

O Helligaand, mit Liv, min Lyst

-

1938, 1956

171

Kom Hellige, syng om Guds Martyrhær

 

 

172

Kraften fra det Høje

 

 

173

Hilser nu Zions den herlige Morgen!

 

 

174

Fredens Budskab nu fra Zion lyder

 

 

175

Naar er vor Trengsel omme?

 

 

176

Kjærlighed er Lysets Kilde

-

1956, 1993

177

Ej svikter Herren dem, som tror og beder

 

 

178

Jeg priser dig min Konge stor

 

 

179

Tag det sorte Kors fra Graven

 

 

180

Almakts Gud, vi for din Trone

-

1956

181

Sin Vogn gjør han af Skyer blaa

 

 

182

Den Seer, den Seer, Joseph den Seer

 

 

183

Syng, Zion, o syng for vaar Fader

 

 

184

Naar skal vaart Øje skue dig

 

 

185

Som Markens Blomst henvisner fare

 

 

186

O sig, hva er Sandhed?

  272

1938, 1956, 1993

187

Min Gud er mit Lys

89

1956

188

Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsens Hjem

 

 

189

Herlig er Dagen, som nu er oprunden

 

 

190

Vort Løsen er vor Tro og Daab

 

 

191

O Herre, lad mig komme frem

 

 

192

Zion, hun sidder paa Bjergets Top

 

 

193

Dejlig er den Himmel blaa

 

 

194

I barnlig Glæde juble vi

 

 

195

Brødre, tør vi ihukomme

 

 

196

O Herre tag mig ogsaa op

 

 

197

Er Gud for mig

 

 

198

O lyd til Sandheds rene Røst

 

 

199

Hvilken smuk og yndig Morgen

26

1956, 1993

200

Forfærdes ej, du lille Hob

 

 

201

O min Fader, du som troner

  292

1938, 1956, 1993

202

Her er Guds Kirke og Himlens Port

 

 

203

Guds Rige er atter oprettet paa jorden

 

 

204

Naar mit Blikk vender dit

 

 

205

Fremad!  Himlen er vort Maal

 

 

206

Med os har det slet ingen Nød

 

 

207

Saa vil nu sige hverandre Farvel

 

 

208

Tænk, naar en gang den Taage er forsvunden

 

 

209

Se en Gang, hvor Tiden gaar

 

 

210

Jesus Kristus er min Klippe

 

 

211

O Zions Land, du Guds Tempels Sted

 

 

212

Gud Fader god, i Himmelrig

 

 

213

Jesus, min Frelser, dit herlige Navn

 

 

214

Jeg er fremmed, jeg er en Pilgrim

 

 

215

Dem Glæde, Verden giver

 

 

216

Dejligt er Jorden

-

1956, 1993

217

Hvor ser det du i Verdens Ørk

 

 

218

Den stor hvide Flok

-

1956

219

Zion, o Zion, hvor er du mig kjær

 

 

220

Med Spottens Rør i fromme Hænder

 

 

221

O Hellige, se over Bjergenes Top

 

 

222

Jerusalem, din Aske jeg beskuer

 

 

223

Naar Synden vil mit Sind besnære

 

 

224

Alle Vegne, hvor jeg vanker

 

 

225

Forældre, deres Spæde hen

 

 

226

O Herre Krist, din Stjerne staar

 

 

227

Der er et land, hvor ingen Torne saarer

 

 

228

I Morgenlysets gylne Glans

 

 

229

Hvert et Lys i Livets Nat

 

 

230

Jeg tjener Gud, mens jeg er ung

 

1938, Syng med meg, B-40

231

Hvormed er Lammets Brud vel lig?

 

 

232

Udrust dig, Helt fra Golgatha

 

 

233

Vaar Herre Zebaoth!

 

 

234

Jeg ved, paa hvem jeg bygger

-

1956, 1993

235

Saa endte da den mørke Tid

 

 

236

En kjærlig Afsked vil vi tage

 

 

237

Gud, som bor i Himlens Glans

 

 

238

Elskte Zion, stærk du stande

 

 

239

Den største Glæde, som jeg veed

 

 

240

Skjøndt Prøvelser ligge nu paa eders Vej

 

 

241

O Brødre, la os henrykt smile

 

 

242

Ej, Zion gruer for Dommedag

 

 

243

O Fader, lad mit Hjerte faa

  195

1938, 1956, 1993

244

Zions Sønner, ruster eder

 

 

245

Herrens Raad ej Støv udgrunder

 

 

246

Blomster som en Rosengaard

 

 

247

Foraaret atter med duftende Vinde

 

 

248

Hvad er vel det kjæreste, Mennesket ejer

 

 

249

Israels Haab paany oplives

 

 

250

Hvor er vel Zion, Herrens Stad?

 

 

251

Tak, o Fader at du lod

 

 

252

For dig, o Fader, nu vi bøje

 

 

253

O min Fader, du som kjender

 

 

254

Gud beskjerme Zions Rige

 

 

255

Se paa Zion – Herrens Værk

 

 

256

Tror du paa Fader, Sønnen og Aanden

 

 

257

Mon hjemme i Dalen jeg savnes

 

 

258

Lyksaligt er det Folk

 

 

259

Den Tro, som Jesus favner

 

 

260

Du Dødens Overvinder

 

 

261

Nu er det Tid

 

 

262

Hvi spørger jeg saa ængstelig

 

 

263

Pris Gud fra hvem hvert gode kom

  242

1956, 1993

264

Jorden med sit blomsterflor

87

1956, 1993

265

Til Kamp, til Kamp for Zions Stad

 

 

266

Fra Himlens høje Hvælv

13

1938, 1956, 1993

267

Kongernes Konge, ene du kan

 

 

268

Priser Profeten som skuet Jehova

27

1956, 1993

269

Hav Tag, for Profeten du sendte

19

1938, 1956, 1993

270

Zions Børn, afryster Sorgen!

 

 

271

Livet er verd at leve, min Ven

 

 

272

Gjør hvad er ret

  237

1956, 1993

273

Nærmere Gud, til dig

  100

1938, 1956, 1993

274

Se, et Land! O hvor skjønt jeg i Dag

 

 

275

Blæs sagte, i Storme fra iskolde Nord

 

 

276

Lad ej Harpen hænge taus i Pilens top

 

 

277

Aanden blid og rolig

 

 

278

Vaagn min Sanger af din Slummer

 

1956

279

Ej sørg for dem, som smertefri

 

 

280

Hører, I, Stammer og Slæger paa jord

 

 

281

Om af Trængsel du maa prøves

 

1956